top of page

09-7458387
 052-5393391/2

שנה חדשה, עיצוב חדש

תקנון המבצע

 1. מחירי המבצע כוללים עד 3†סקיצות לפריט.†סקיצות†נוספות†לבקשת†הלקוח תחוייבנה†בעלות†נוספת, אשר תצוין בהסכם.

 2. כל†עבודה†אשר†תחייב†הזמנת†שירותיו†של†בעל†מקצוע†נוסף†(צלם,מאייר, בנק†תמונות†וכד’)†תעשה†בתיאום†הלקוח†והמעצביםוהתשלום†עבורה†יבוצע על-ידי†הלקוח†ישירות†לנותן†השירות) אלא†אם†סוכם†אחרת.

 3. על†הלקוח†לאשר†בחתימתו†או†במייל†כל†שלב†בתהליך†העיצוב כמפורט: בחירת†סקיצה†ראשונית, העמדה†ראשונית, העמדה†מתקדמת†כולל†הגהות/תיקוני†טקסט,†אישור†סופי†לפני†העברת†הקובץ†לדפוס.

 4. במידה†והפרוייקט†מכיל†תמונות/צילומים,†אשר†דורשים†סריקה†ו/או†עיבוד מחשב/פוטושופ:זמן†עבודה†על†אלה†יחוייב†
  בעלות נוספת†לפי†שעות†עבודה, כפי שיצוין בהסכם בין הצדדים.

 5. העבודה†על†הפרוייקט†תתבצע†בסטודיו†בימים†א’-ה’†בין†השעות†09:00-17:00.

 6. כל†הטקסטים†ואלמנטים†גרפיים†נוספים†יועברו†למעצבים†בפורמט†דיגיטלי. המחיר†כולל†שינויים†קלים†בטקסט†לאחר†העמדה†
  ראשונית†וכן 2 הגהות/תיקוני טקסט†בגמר†שלב†העמדה†מתקדמת וכן בהגהה סופית. תיקונים†נוספים,†יחוייבו†בעלות†נוספת†לפי†שעות†עבודה

 7. המחירים†בהצעה†זו†כוללים†סט†קבצים שיועברו†לידי†הלקוח/נותן שירות אחר לבחירת הלקוח.

 8. קרדיט: אלא†אם†סוכם†אחרת,†המעצבים†יוסיפו†שורת†קרדיט†בפריטים†שיעצבו עבור†הלקוח†כמפורט:†עוצב†ע”י†+לוגו†זוגרפי. 

 9. זכויות: מוסכם†כי†זכויות†הקניין†הרוחני, לרבות†זכויות†היוצרים, בפריטים†שיועברו†ללקוח†על-ידי†הסטודיו,†בין†אם†הושלמו
  ובין†אם†לאו, יהיו†שייכות†במלואן†ובאופן†בלעדי לסטודיו. הלקוח†מורשה†לעשות†שימוש†חוזר†בפריטים†שעוצבו†עבור על-ידי†הסטודיו.

 10. המעצבים†יהיו†מחוייבים†לעמידה†בלוחות†הזמנים†בכפוף†להעברת†החומרים והאישורים†מהלקוח†בזמן†סביר.

 11. תנאי†תשלום: 30% מעלות†המבצע הנבחר (Small, Medium, Large)†כמקדמה†לפרעון†מיידי†עד†10 ימים†מחתימה על הסכם המבצע (יישלח ללקוח במייל).יתרת†התשלום†בסיום†העבודה†לא†יאוחר†מ-30 יום,†מיום†העברת הקבצים†ללקוח/בית†הדפוס.†
  תחילת†העבודה†מותנית†בחתימה†על†ההסכם האמור לעיל והעברת†תשלום†המקדמה†וכן†העברת†כל†הטקסטים†והאלמנטים†
  הגרפיים.

 12. בכל†מקרה†של†הפסקת†ההתקשרות†בין†הצדדים,לפני†שלב†העמדת†סקיצה מתקדמת,†תשולם†לכל†הפחות†עלות†הכנת†סקיצות†
  ראשוניות†על†סך†30% 
  מהסכום†הכולל†של†עלות המבצע†לא†כולל†מע”מ, שתהווה†מקדמה†שלא†תוחזר.†במידה†והפסקת†
  ההתקשרות†בין†הצדדים תחול†לאחר†שלב†זה,†על†הלקוח†לשלם†את†סך†כל†עלות†העבודה, לא†כולל†מע”מ. 

 13. הצעה†זו†הינה†עבור†שירותי†עיצוב†בלבד.†תמחור†הפקת†הפריטים†והדפסתם באחריות†הלקוח.

 14. המחירים†הנ”ל†אינם†כוללים†הפקת†אייריס†ומשלוחים.

ט.ל.ח.

bottom of page